Algemene Voorwaarden Team Digitaal

Artikel 1: Definities

1.1. Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden zonder dat klanten hierover voorafgaand geïnformeerd hoeven te worden.

1.2. Opdrachtgever

Iedere (rechts) persoon die met Team Digitaal een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.3. Opdrachtnemer

Team Digitaal V.O.F.

1.4. Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

1.5. Offerte

Een schriftelijk aanbod van Team Digitaal zoals dat aan Opdrachtgever is verstrekt en toegelicht.

1.6. Overeenkomst

Een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Team Digitaal te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden- zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen ook  in geval die niet mochten leiden tot een overeenkomst of hiermee niet in verband staan.2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is.

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is in de overeenkomst van opdracht.

2.3. De geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst blijft overeind ook wanneer een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst ongeldig blijkt te zijn of vernietigd wordt. Partijen treden in dit geval in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij de doelen en strekking van de ongeldige- of vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offerte

3.1. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. De Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, communicatie-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. Tenzij in de offerte anders is aangegeven, is de offerte 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte.

3.7. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk kenbaar heeft gemaakt akkoord te gaan met de offerte, is Team Digitaal aan de inhoud van offerte gebonden. Team Digitaal behoudt het recht om af te wijken van de inhoud van de offerte wanneer de opdrachtgever na 14 dagen schriftelijke kennis heeft gegeven van de inhoud van de offerte.

3.8. De offerte geeft juist en volledig weer wat de werkzaamheden zijn die Team Digitaal voor de opdrachtgever zal gaan verrichten en geeft weer wat de Opdrachtgever mag verwachten, tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken in de overeenkomst. De Opdrachtgever erkent deze bepaling.

 

Artikel 4: De Overeenkomst en uitvoering

4.1. Team Digitaal legt in een opdracht overeenkomst vast wat er tussen opdrachtgever, schriftelijk, is geaccordeerd in de offerte.

4.2. Een overeenkomst is slechts geldig wanneer deze door beide partijen is ondertekend.

4.3. Iedere overeenkomst wordt voor één (1) jaar aangegaan tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders hebben besloten. In iedere overeenkomst voor bepaalde tijd zal de feitelijke datum van de aanvang van de werkzaamheden worden vermeld, zoals Opdrachtgever en Team Digitaal overeengekomen zijn.

4.4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.5. Wanneer Team Digitaal verwacht een afgesproken termijn te overschrijden zal Team Digitaal, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.6.Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.7. Team Digitaal kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.8. De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.9. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.10. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.11. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5: Wijziging en meerwerk

5.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.2 Ingeval voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer, Team Digitaal, opdrachtgever op verzoek tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

5.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken.

5.4.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer  daardoor direct of indirect ontstaan.

5.5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

Artikel 6: Opzegging, Opschorting en Ontbinding

6.1. Ieder der partijen behoudt het recht een overeenkomst op te zeggen. Een overeenkomst dient te worden opgezegd per aangetekende post en met inachtneming van de afgesproken opzeggingstermijn.

6.2. Opzegtermijn bij overeenkomsten voor bepaalde tijd

  • Wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd binnen een periode van zes (6) maanden wordt opgezegd door een van beide partijen, zal de opzegtermijn één (1) maand bedragen, met uitzonder van de eerste drie (3) maanden waarbinnen de overeenkomst niet opzegbaar is.
  • Wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd na een periode van twaalf (12) maanden wordt opgezegd door een van beide partijen, zal de opzegtermijn drie (3) maanden bedragen.
  • De opzegtermijn gaat in op het moment dat de opzegging door Team Digitaal per aangetekende post of per email ontvangen is of vanaf de dagtekening die aangegeven staat op de brief of email die door Team Digitaal verstuurd is.

6.3. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.4. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.6. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden (die vallen binnen de opzegtermijn) aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

6.10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.11. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd tenzij anders overeengekomen is.

7.2. Opdrachtnemer, Team Digitaal,  behoudt zich het recht om een keer per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 

Artikel 8: Betaling

8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Team Digitaal in de offerte en de overeenkomst aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, en €30,-euro administratiekosten zonder nadere ingebrekestelling door Team Digitaal. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Het totaal aan aansprakelijkheid van opdrachtnemer, Team Digitaal, vanwege aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst blijft beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs (excl. BTW). Wanneer de opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst aangaan met een looptijd van meer dan een jaar wordt de voor deze overeenkomst afgesproken prijs gelijk gesteld aan het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal het totaal aan vergoeding voor directe schade meer bedragen dan drie duizend euro (€ 3.000 euro).

9.3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.4. Onder Directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Team Digitaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
  2. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan drie duizend euro (€ 3.000 Euro).

9.6. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

9.7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.8 Voor zover de opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, zoals Google, waarop de opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de opdrachtnemer of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de opdrachtnemer.

9.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9.11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 10: Vrijwaring

10.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.2. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ander indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 Geen van beide partijen is aansprakelijk als hij verhinderd is tot het nakomen van zijn verplichten als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan het niet nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, apparatuur, materialen en programmatuur van derden die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn voorgeschreven.

11.6. De partijen hebben het recht Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1. Ieder der partijen is verplicht de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die in met betrekking tot de overeenkomst is verkregen, te waarborgen. Indien de informatie als vertrouwelijk dient te worden behandeld zal dit door de andere partij kenbaar worden gemaakt of zal dit moeten voortvloeien uit de aard van de informatie.

12.2. De Opdrachtnemer, Team Digitaal behoudt zich het recht de naam en de logo van de opdrachtgever te gebruiken als referentie.

 

Artikel 13: Exclusiviteit

De Opdrachtgever verleent het exclusieve recht aan Team Digitaal voor de duur van de overeenkomst de toegewezen opdracht uit te voeren.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de Team Digitaal verleende diensten rusten bij Team Digitaal. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

14.2. De door Team Digitaal verstrekte stukken aan opdrachtgever mogen uitsluitend gebruikt worden door opdrachtgever. Het is de opdrachtgever verboden om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hiermee wordt onder andere bedoeld het verkopen, bewerken, verspreiden, het ter beschikking stellen en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, met uitzondering van dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Team Digitaal.

14.3. Alle door Team Digitaal geleverde informatie blijft eigendom van Team Digitaal. Na afloop van de overeenkomst kan Team Digitaal opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals documenten en rapportages retour te zenden.

14.4. Team Digitaal is gerechtigd de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14.5. Bij aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zal opdrachtgever de Team Digitaal vrijwaren.

 

Artikel 15: Apparatuur & Software

Apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk dienen door de opdrachtgever verzorgt te worden. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door Team Digitaal verstrekte diensten kunnen ontvangen. Gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 16: Overdracht

De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen door geen van beide partijen over worden gedragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 17: Overig

17.1 Het is de opdrachtnemer toegestaan om te verwijzen naar de geleverde eindproducten voor als referentie voor promotiedoeleinden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

17.2 De opdrachtnemer behoudt zicht het recht om een verwijzing te plaatsen naar de eigen website op een aan de opdrachtgever geleverde website, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Groningen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

 

Artikel 19: Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1. Onze voorwaarden zijn te raadplegen op teamdigitaal.nl/algemene-voorwaarden

19.2. De opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

19.4 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

19.5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.