Disclaimer

Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein teamdigitaal.nl. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Team Digitaal.

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de “Team Digitaal” website berusten bij Team Digitaal. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Team Digitaal informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de ‘Team Digitaal website’ mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Team Digitaal een onbeperkt gebruiksrecht zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Team Digitaal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubriek “Blog”.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Team Digitaal aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Team Digitaal zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Team Digitaal niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Team Digitaal beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Team Digitaal kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informative en producten verstrekt door derden, waaronder: ‘Wordpress’, en ‘Genesis Framework’. Dergelijk materiaal is door Consulting niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Team Digitaal wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Team Digitaal aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Team Digitaal per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Team Digitaal adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Team Digitaal te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Team Digitaal per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Team Digitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Team Digitaal geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Team Digitaal wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van Team Digitaal.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Team Digitaal behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.